Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη πρόσληψης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ
4ο  10/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Σ

      Ταχ. Δ/νση            : Μ. Αλεξάνδρου 13
      Ταχ. Κώδικας        :52100, Καστοριά
     Πληροφορίες         : Κανδύλη Αγνή
     Τηλέφωνο             : 24670 27364
     Τηλεομοιοτυπία    : 24670 27964
     Ηλεκτρ. Ταχ.         : mail@4dim-kastor.kas.sch.grΚαστοριά, 14 Νοεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ. : Φ. 6/130
           ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσληψης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

           Η Δ/ντρια του 4ου 10/θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
                                                                        έχοντας υπόψη
 Την παρ 1 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13-στ’/15-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839/τ. Β’/19-9-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»
Την παρ 2 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13ο /16-10-1997 (ΦΕΚ 967/τ. Β’/29-10-1997) με θέμα: «Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»
Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/τ.Α/23-3-1999)
      Την με αρ. πρ.: Φ11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού     του Σχολικού Τροχονόμου»
      Την με αρ. πρ.: Φ. 11.1/175/Γ1/116/8-2-2000 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου»
      Το με αρ. πρ.: 39975/Γ7/13-4-2007 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»
      Την παρ. 1 της με αρ. 47455/30-8-20007 (ΦΕΚ 1734/τ.Β/207) Απόφαση με θέμα: «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων»
                  Προκηρύσει
          Για το σχολικό έτος 2018-2019 μία (1) θέση εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
          Η τελική επιλογή θα γίνει από επιτροπή που την αποτελούν:
            1. Η Δ/ντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος
            2.Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Καστοριάς
            3.Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
                                                                        Καλεί τους ενδιαφερόμενους
          Να καταθέσουν αιτήσεις στο Γραφείο της Δ/ντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00΄.
          Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Δ/ντριας και στο τηλ. 2467027364

                                                                                                           Η Δ/ντρια του Σχολείου


                                                                                                               Κανδύλη  Αγνή
                        


                        


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...